Bē chù seⁿ, seng chù sí

未註生,先註死

【解釋】出生前,就已經註定死亡的日子

【比喻】生死有命,早已註定,不能強求

【同義】
Bōe chù siⁿ, seng chù sí
未註生,先註死

Tōa-chha̍t kiap sió-chha̍t, jiû-hî kiap ba̍k-cha̍t

大賊劫小賊,魷魚劫墨賊

【解釋】大賊搶劫小賊,魷魚攔截墨魚,大賊及魷魚的體型大於小賊和墨魚

【比喻】(1)黑吃黑,大吃小 (2)惡人之間的不講道義 (3)螳螂捕蟬,黃雀在後 (4)人外有人,天外有天 (5)一山還有一山高

【英譯】A stronger thief robs a weaker thief; a big squid catches smaller squid / Everything has its vanquisher