Iau-kúi ké sè-jī

枵鬼假細膩

【解釋】貪吃又假裝客氣

【比喻】(1)裝模作樣 (2)表裡不一,假惺惺的樣

【英譯】Hypocritical behavior

Sio-hûi–ê chia̍h khih, chit-chhio̍h–ê khùn í

燒磁–兮食缺,織蓆–兮睏椅

【解釋】燒瓷的把有缺陷的的留給自己用、織草蓆的捨不得睡在自己織的草蓆上卻睡椅子

【比喻】生產者生產出好產品卻為了收入考量,捨不得用,而使用較沒有價值的瑕疵品

【英譯】Some businesspeople reduced the waste by keeping defective products to themselves but saving the best for the customers

Sioh hoe liân phûn

惜花連盆

【解釋】愛花就會連花盆也一起愛

【比喻】愛屋及烏

【英譯】Love the flower, and love the pot it lives in / Love me, love my dog

Iú-kong bô-siúⁿ, phah-phòa ài pôe

有功無賞,拍破愛賠

【解釋】做對了事,沒有賞賜;但做錯了事,就要賠償損失。

【比喻】吃力不討好

【英譯】Taking the risk of being blamed by others if not succeeding while not being appreciated by making an effort

Chia̍h kóe-chí pài chhiū-thâu

食果子拜樹頭

【解釋】吃果實要想到結果子的樹。

【比喻】飲水思源

【英譯】Be grateful for favors received

【同義】
Chia̍h bí-pn̄g pài chhân-thâu
食米飯拜田頭

Chia̍h bí-pn̄g kèng tī-thâu
食米飯敬鋤頭