Sioh hoe liân phûn

惜花連盆

【解釋】愛花就會連花盆也一起愛

【比喻】愛屋及烏

【英譯】Love the flower, and love the pot it lives in / Love me, love my dog

Iú-kong bô-siúⁿ, phah-phòa ài pôe

有功無賞,拍破愛賠

【解釋】做對了事,沒有賞賜;但做錯了事,就要賠償損失。

【比喻】吃力不討好

【英譯】Taking the risk of being blamed by others if not succeeding while not being appreciated by making an effort

Chia̍h kóe-chí pài chhiū-thâu

食果子拜樹頭

【解釋】吃果實要想到結果子的樹。

【比喻】飲水思源

【英譯】Be grateful for favors received

【同義】
Chia̍h bí-pn̄g pài chhân-thâu
食米飯拜田頭

Chia̍h bí-pn̄g kèng tī-thâu
食米飯敬鋤頭