Chi̍t sián chîⁿ phah jī-cha̍p-sì ê kat

一仙錢拍二十四个結

【解釋】從前錢幣用繩子串成一貫的時候,在每個錢的前面綁了二十四個結

【比喻】(1)人對於錢財較為吝嗇 (2)視錢如命

【同義】
Chi̍t ê chîⁿ phah jī-cha̍p-sì ê kat
一个錢拍二十四个結