Iā tio̍h chhôe, iā tio̍h môe

也著箠,也著糜

【解釋】也要箠檚(處罰),也要粥糜(獎賞)

【比喻】長輩在教養晚輩的時候要賞罰並重、教養兼顧

【同義】
Iā tio̍h chhê, iā tio̍h bê
也著箠,也著糜
iā tio̍h thn̂g-á, iā tio̍h chhê-á
也著糖仔,也著箠仔