Thàn sī thàn-sai-khia, chia̍h sī chia̍h a-tia

趁是趁私奇,食是食阿爹

【解釋】賺的存做私房錢,一切開銷都用阿爸的

【比喻】(1)富家子女的優渥生活條件 (2)人的自私自利 (3)中飽私囊

【同義】
Chia̍h sī chia̍h kong-ke, thàn sī thàn-sai-khia
食是食公家,趁是趁私奇