Ke sái lo̍h thô͘, iā ū saⁿ chhùn ian

雞屎落塗,也有三寸煙

【解釋】雞屎掉在地上也會有三寸高的熱氣

【比喻】(1)人而無志,豈不空負七尺之軀 (2)再卑微的人也有他的尊嚴 (3)人要有志氣

【POJ】Koh khah án-chóaⁿ pi-bî ê sū-bu̍t mā sī ū i ê kè-ta̍t, mŏ͘ khòaⁿ lâng bô

【英譯】Even a piece of chicken shit could cause three inches of smoke when dropped on the ground / Do not look down on anyone; even a modest being deserves respect