Beh thè lâng giâ-kê, m̄ thè lâng jīn chè

欲替人夯枷,毋替人認債

【解釋】替人夯枷:代人受過,一次就解決;但代人還債則是越還越多,因不知債務實際上有多少,有時甚至會破產

【比喻】不要代人作保,以免惹禍上身,導致傾家蕩產