Thâi-hî thâi kàu chhi, chò-sū chò thàu ki

刣魚刣到鰓,做事做透枝

【解釋】殺魚總要刮鱗、剖開魚肚、清除內臟,再將魚鰭除掉,乾淨俐落才能下鍋;做事要徹底,不能隨隨便便或是半途而廢,不然無法成功

【比喻】做事注意細節,貫徹始終

【同義】
Thâi-hî thâi kàu chhi, kóng-ōe kóng thàu ki
刣魚刣到鰓,講話講透枝