Bē chù seⁿ, seng chù sí

未註生,先註死

【解釋】出生前,就已經註定死亡的日子

【比喻】生死有命,早已註定,不能強求

【同義】
Bōe chù siⁿ, seng chù sí
未註生,先註死