Chò thiⁿ mā bē tèng chiòng-lâng ì

做天嘛袂中眾人意

【解釋】即使做老天爺的,也無法做得到眾人都滿意

【同義】
Chòe thiⁿ mā bē tèng chèng-lâng ì
做天嘛袂中眾人意
Chòe thiⁿ mā bōe tèng chèng-lâng ì
做天嘛袂中眾人意