Niáu-chhí chia̍h iû gán-chêng kng

鳥鼠食油眼前光

【解釋】老鼠看到一盞點著的油燈,跑去偷吃裡面的油,只看到眼前一片油光,而未注意背後被捕的危險

【比喻】只顧眼前圖利,不顧背後的安危