Thiⁿ-téng thiⁿ-kong, tē-ē bú-kū-kong

天頂天公,地下母舅公

【解釋】天上最大的是天公,人間最大的是母舅公

【比喻】(1)每逢婚嫁喜事,或有舅舅會出席的場合,多請他坐大位 (2)指母舅在親屬關係中的地位崇高,受到甥輩敬重,母系男親屬有如祖公之大,天公之高

【同義】
Thiⁿ-téng lûi-kong, tē-ē bú-kū-kong
天頂雷公,地下母舅公