Chāi chit oàn chit, bô chit su chit

在職怨職,無職思職

【解釋】做什麼職業就埋怨這個職業,失業或是離開這個行業又會思念起工作的情形

【比喻】(1)做一行怨一行 (2)東西失去了才知道珍惜