Hó-gia̍h m̄-ta̍t-tio̍h ē chia̍h, hó-miā m̄-ta̍t-tio̍h ióng-kiāⁿ

好額毋值著會食,好命毋值著勇健

【解釋】有錢比不上吃得下東西,好命比不上身體健康

【比喻】身體健康比起財富身家都還更重要

【英譯】Sè-kan-lâng chi̍t lâng chi̍t khoán miā. Ū ê lâng miā-keh súi, m̄ koh sin-thé lám. Ū lâng sī tōa hó gia̍h, m̄ koh sin-thé bái, kāu mô͘-pēⁿ, ū chîⁿ mā hiáng-siū bē tio̍h. Khah su sin-thé kiān-khong, ióng-kiāⁿ, ē chia̍h ē lim, ē kiâⁿ ē sóa ê pêng-siông-lâng

Good fortune can’t compare to good health, being rich can’t compare to being well-nourished / All the money in the world can’t buy good health

圖片、台文+英譯來源:阿勇台語 Aiong Taigi