Kang-hu chāi chhiú, put-chāi chá-òaⁿ

工夫在手,不在早晏

【解釋】學習技藝有些人學得快,有些人學得慢,但重要的是要能真正學會,能對就業有所助益,早一些、晚一些並不是那麼要緊