Jîn-seng chhan-chhiūⁿ tōa bú-tâi, khó͘ chhut chhiò-khoe lóng kong-khai

人生親像大舞台、苦出笑詼朗公開

【解釋】將人生比喻做一個「大舞臺」,在人生的過程中,有悲傷流淚亦有歡喜笑鬧的劇情,最終都會在人生的舞臺上公開表演出來

Kā jîn-seng pí-jū chò bú-tâi, ū sî pi-siong, mā ū sî hoaⁿ-hí

The world is a stage, and the play of life is both tragedy and comedy

來源:阿勇台語 Aiong Taigi