Bē-hiáu sái-chûn hiâm khe oan

袂曉駛船嫌溪彎

自己的能力不足,卻找藉口怪罪外在因素

Ka-kī ê lêng-le̍k bô-kàu, soah tī hia leh koài-tang-koài-sai

Blame others for oneself’s incapability

【同義】

bōe-hiáu kò-chûn hiâm khe e̍h

袂曉划船嫌溪狹

Bē seⁿ khan-thoa chhù-piⁿ

袂生牽拖厝邊

【解釋】自己不能生育,竟怪罪鄰居

【比喻】(1)推卸責任 (2)自己沒本事,不檢討自己卻硬要找藉口

【POJ】Ka-kī ê lêng-le̍k bô-kàu, soah tī hia leh koài-tang-koài-sai

【英譯】Blame others for oneself’s incapability