Ū iā hó, bô iā hó

有也好,無也好

【解釋】有也好,沒有也好

【比喻】事情可有可無

【同義】
Ū tio̍h lâi, bô tio̍h thài
有著來,無著汰
Ū tio̍h chia̍h, bô tio̍h soah
有著食,無著煞