Gû-tiâu lāi tak gû-bó

牛椆內觸牛母

【解釋】牛椆:牛圈、牛舍,即關牛的牛欄;牛在牛舍內用角去牴觸母牛

【比喻】譏罵人只會在家展威風欺負自己人,對外沒本事