Bē seⁿ khan-thoa chhù-piⁿ

袂生牽拖厝邊

【解釋】自己不能生育,竟怪罪鄰居

【比喻】(1)推卸責任 (2)自己沒本事,不檢討自己卻硬要找藉口

【POJ】Ka-kī ê lêng-le̍k bô-kàu, soah tī hia leh koài-tang-koài-sai

【英譯】Blame others for oneself’s incapability