Ke-á tn̂g, chiáu-á tō͘

雞仔腸,鳥仔肚

【比喻】一個人心胸狹窄,心眼很小,目光如豆,內心像雞的腸子一樣狹窄,像鳥的肚子一樣小

【英譯】A person who is like George Costanza