Chia̍h kóe-chí pài chhiū-thâu

食果子拜樹頭

【解釋】吃果實要想到結果子的樹。

【比喻】飲水思源

【英譯】Be grateful for favors received

【同義】
Chia̍h bí-pn̄g pài chhân-thâu
食米飯拜田頭

Chia̍h bí-pn̄g kèng tī-thâu
食米飯敬鋤頭