Gû sán bô-la̍t, lâng sàn pe̍h-chha̍t

牛瘦無力,人散白賊

【解釋】牛瘦則無力,人窮則滿口謊言

【英譯】Gû nā sán tio̍h bô-la̍t, lâng nā sàn tio̍h ē khò chhùi phiàn chia̍h-chhēng

A person who is full of crap is usually due to their incapability