Àu lâi-á ké phōng-kó, pe̍h-pak-á ké thô͘-thoh

漚梨仔假蘋果,白腹仔假土魠

【解釋】爛掉的梨子假裝是蘋果,白腹仔假裝是土魠

【比喻】用外在偽裝自己的條件,但其實內在根本沒有內容或實力

【英譯】A poser is someone who pretends to have a “better” social/intellectual/economic position than they really do