Beh chò siâⁿ-chhī khit-chia̍h, m̄ chò chháu-tē hó gia̍h

卜做城市乞食、不做草地好額

【解釋】寧願當城市裡的乞丐,也不願當個有錢的農人

【POJ】Chá-kî tùi lông-gia̍p sî-tāi beh kòe-tō͘ kàu to͘-chhī-hòa ê siā-hōe. Ū bē chió chng-kha-lâng lóng siūⁿ beh khì kàu hoân-hôa ê to͘-chhī, m̄ goān lâu tòa chháu-tē. Chit-má chiām chiām khah bô chit khoán ê hiān-siōng

【英譯】Better to be a city beggar than a rich farmer / A common saying early during urbanization; not so much anymore

來源:阿勇台語 Aiong Taigi