Bē-hiáu sái-chûn hiâm khe oan

袂曉駛船嫌溪彎

自己的能力不足,卻找藉口怪罪外在因素

Ka-kī ê lêng-le̍k bô-kàu, soah tī hia leh koài-tang-koài-sai

Blame others for oneself’s incapability

【同義】

bōe-hiáu kò-chûn hiâm khe e̍h

袂曉划船嫌溪狹