Bōe khí tōa-chhù, seng khí hō͘-lêng

袂起大厝,先起護龍

【解釋】起:建造;依建築慣例,要先蓋大厝,再造護龍

【比喻】(1)做事本末倒置 (2)做事的原則,應該先從大處著手,依序推進,如果 捨本逐末 ,僅在小處著眼,則不倫不類,也往往事半功倍,甚至徒勞無功