Chi̍t tāi chhin, nn̄g tāi piáu, saⁿ tāi m̄ bat liáu-liáu

一代親,二代表,三代毋捌了了

【比喻】姻親間的往來,一代比一代疏遠

【POJ】Chhin-chiâⁿ koan-hē sī chi̍t tāi so͘-oán chit tāi

【英譯】First generation are family, second generation are cousins, and third generation are strangers / Familial ties become more distant with each generation

【同義】
Chi̍t tāi chhin, nn̄g tāi piáu, saⁿ tāi sòaⁿ liáu-liáu
一代親,二代表,三代散了了

Chi̍t tāi chhin, jī tāi siⁿ, saⁿ tāi bōe sio jīn
一代親,二代生、三代袂相認

英譯、圖片來源:阿勇台語 Aiong Taigi