Ài chia̍h hô͘-sîn ka-kī hop

愛食胡蠅家己欱

【解釋】要吃蒼蠅自己抓

【POJ】Ka-kī siūⁿ-beh ài ê mi̍h-kiāⁿ ài ka-kī khì cheng-chhú

【英譯】If you want it, earn it

【同義】
Beh chia̍h hô͘-sîn ka-tī hop
欲食胡蠅家己欱