Chhàu-hīⁿ-lâng, gâu hoan ōe

臭耳人,賢翻話

聾子又喜歡傳話,但他講話經常在轉述過程中發生錯誤

【同義】

Chhàu-hīⁿ-lâng, gâu oan ōe

臭耳人,賢彎話