Iōng kha-thâu-u siūⁿ mā chai

用跤頭趺想嘛知

【解釋】用膝蓋想都知道

【比喻】情況很明朗,很容易推測到事情會如何發展,完全不需要動用腦筋思考、推敲