It khan-sêng, jī hó-ūn, saⁿ châi-chêng

一牽成,二好運 ,三才情

【解釋】牽成:有貴人的提拔、相助;好運:時機、運氣;才情:個人本身的才氣、能力

【比喻】一個人要成功,要有各種條件相配合,才會當達成目標