Chîⁿ bô nn̄g-ê bē tân

錢無兩个袂霆

【解釋】 一個銅板敲不響,必須要有兩個銅板敲了才會發出響聲。所以吵架的時候,雙方都有一些責任,因為單方面是吵不起來的。

【比喻】一個巴掌打不響

【同義】
Chîⁿ bô nn̄g-îⁿ poa̍h bē tân 錢無兩圓跋袂霆
Chîⁿ bô nn̄g-ê poa̍h bē tân 錢無兩个跋袂霆

【英譯】It takes two to tango