Kóng chi̍t-ê iáⁿ, seⁿ chi̍t-ê kiáⁿ

講一个影,生一个囝

【解釋】說的人才說了頭,聽的人就到處加油添醋講給別人聽

【比喻】(1)捕風捉影 (2)別人隨便說說的話,竟然當真

【同義】
Khòaⁿ chi̍t-ê iáⁿ, seⁿ chi̍t-ê kiáⁿ
看一个影,生一个囝