M̄ chai lō͘, koh beh gia̍h thâu-kî

毋知路,閣欲攑頭旗

【解釋】不曉得前進的路線,還想要在陣頭的前方高舉旗幟當先鋒

【比喻】(1)比喻自不量力,強出頭 (2)形容一個人對事情不了解,又處處要當領導者 (3)外行領導內行