Khòaⁿ lâng chia̍h bah, m̄ thang khòaⁿ lâng phòa chhâ

看人食肉、不通看人破柴

要看清楚狀況,不要把自己暴露在危險的環境之下

Khòaⁿ lâng chia̍h bah sī bô iàu-kín, m̄ koh lâng teh phòa chhâ m̄ thang óa khì. Hûi-hiám ê tāi-chì, m̄ thang óa–khì

You can watch a man eating meat, but watch out when he’s chopping wood / Know when something is dangerous or not, and know when to stay away

來源:阿勇台語 Aiong Taigi