Bô miâ bô sèⁿ, mn̄g tî-thâu-pèⁿ

無名無姓,問鋤頭柄

【解釋】無名無姓:一指不知所問何人?所問何事?一指不懂得禮貌的稱呼對方;沒有姓名,就等於問農夫手裡的鋤頭柄一樣,不會有回應的

【比喻】沒禮貌不懂事,不跟你說