Khì-sí giām bô siong

氣死驗無傷

【解釋】用來勸人不要沒事把自己氣得半死,氣死了也驗無傷、找不到人索賠

【英譯】Pissing yourself off does not help