Ū-sim phah-chio̍h, chio̍h ē ui, bô-sim chò-sit, pòaⁿ lō͘ hùi

有心拍石,石會萎;無心做穡,半路廢

【解釋】有恆心敲打石頭,石頭會變小;沒有心思種田,還沒到田地,半路就會放棄

【比喻】(1)滴水可穿石 (2)鐵杵磨成繡花針 (3)做事不可半途而廢

【同義】
Ū-sim phah-chio̍h, chio̍h ē ui, bô-sim chò-sū, pòaⁿ lō͘ hùi
有心拍石,石會萎;無心做事,半路廢