Kōaⁿ nâ-á ké sio-kim

捾籃仔假燒金

【解釋】提著籃子假裝要去廟裡燒香

【比喻】表面看起來像是在做善事但其實心懷不軌

【英譯】Pretend to do good while up to something nasty