Saⁿ ji̍t bô liū peh chiūⁿ chhiū

三日無餾爬上樹

餾是重新將食物蒸煮,粿放久不蒸就會壞掉,用此借來比喻讀過的書或學過的技能,若不經常複習,就會忘光光

【同義】

久無餾著爬上樹