Sai-gû bāng goe̍h

犀牛望月

【解釋】犀牛的角是彎曲的,且長在眼睛前部,視線受到角的影響,看到的月亮也是彎的

【比喻】(1)希望渺茫 (2)遙不可及 (3)見到的不全面

【英譯】A rhino looking at the moon / A goal that seems to be out of reach

【同義】
Sai-gû bāng ge̍h
犀牛望月