Lâng tn̂g kau, siàu té kiat

人長交,數短結

與人交往,最好金錢方面要理清楚,這樣情誼才會長久

【同義】

Lâng ài tn̂g kau, siáu ài té kiat

人愛長交,數愛短結