Sîn-sian phah-kó͘ ū-sî chhò, kha-pō͘ ta̍h-chha siáⁿ-lâng bô

神仙拍鼓有時錯,腳步踏差誰人無

【解釋】神仙打鼓也有可能偶爾打錯鼓點。 連神仙都會犯錯,更何況是平凡的人類

【比喻】人非聖賢,孰能無過

【英譯】Everyone makes mistakes

【同義】
Sian-jîn phah-kó͘ ū-sî chhò, kha-pō͘ ta̍h-chha siáⁿ-lâng bô
仙人拍鼓有時錯,腳步踏差誰人無