Jîn-chêng lâu chi̍t sòaⁿ, ji̍t-āu hó sio-khòaⁿ

人情留一線,日後好相看

【解釋】無論感覺上是好是壞彼此都不宜惡言相向,能為彼此留一點後路再重逢時才有好臉色

【比喻】(1)與人為善 (2)做事留餘地

【英譯】Make a situation less embarrassing for someone, so the relationship with them won’t be so hostile in the future