Chi̍t lâng chi̍t ke tāi, kong-má sûi lâng chhāi

一人一家代,公媽隨人祀

【解釋】兄弟分家後,就一人一家了,要怎麼祭拜祖先,都是各自的事情

【比喻】各人自掃門前雪,莫管他人瓦上霜

【英譯】Each family has its own business, so they get to decide how to worship their own ancestors / Don’t meddle in other people’s business