Soaⁿ-niau siàu-siūⁿ hái-hî

山貓數想海魚

【解釋】山貓想吃海裡的魚,但因路途遙遠,又不黯水性

【比喻】(1)想得到不可能得到的東西 (2)癩蝦蟆想吃天鵝肉