Chhùi leh liām-keng, chhiú leh bong leng

喙咧唸經,手咧摸奶

【解釋】嘴在唸經,手在摸奶

【比喻】說一套做一套,言行不一

【同義】
Chhùi liām-keng, chhiú bong leng
喙唸經,手摸奶

Chiàⁿ-chhiú liām-keng, tò-chhiú bong leng
正手唸經,倒手摸奶