Káu pūi hóe-chhia lián

狗吠火車輪

【解釋】狗對著火車輪叫

【比喻】無濟於事、做白工、無法參與或改變的事實

【英譯】A dog is barking at a running train’s wheels / Pointless, to no effect, to no avail

【同義】
Kàu pūi hóe-chhia
狗吠火車